chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
336/TB-UBND Điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ các Thành viên Uỷ ban nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ không chuyên trách, lao động hợp đồng làm việc tại khối Ủy ban nhân dân phường Thạch Bàn năm 2019 06/12/2019
131/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 28/11/2019
16/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của TTHĐND phường tháng 12/2019 27/11/2019
14/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 của Thường trực HĐND phường 26/10/2019
121/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2019 27/09/2019
317/UBND-VP Thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 07/6/2019 của UBND thành phố 12/08/2019
103/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2019 của UBND phường 27/07/2019
94/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019 27/06/2019
09/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND phường 30/05/2019
89/KH-UBND Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn phường Thạch Bàn năm 2019 30/05/2019
87/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 30/05/2019
85/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2020-2015, tầm nhìn đến năm 2030 của UBND phường Thạch Bàn 24/05/2019
07/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 của Thường trực HĐND phường 27/04/2019
76/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 của UBND phường Thạch Bàn 27/04/2019
83/TB-UBND Về việc triển khai áp dụng, vận hàng thực hiện các quy trình nội bộ điều hành chung tại UBND phường Thạch Bàn 08/04/2019
01/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phường Thạch Bàn 19/03/2019
55/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 28/02/2019
53/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục công việc thường xuyên cần xây dựng quy trình nội bộ chung của UBND phường Thạch Bàn năm 2019 28/02/2019
46/TB-UBND Kết quả việc thực hiện rà soát Danh mục công việc thường xuyên cần xây dựng quy trình nội bộ của phường năm 2019 28/02/2019
43/KH-UBND Thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” - phường Thạch Bàn năm 2019 19/02/2019