văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
16/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của TTHĐND phường tháng 12/2019 27/11/2019
14/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 của Thường trực HĐND phường 26/10/2019
09/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND phường 30/05/2019
02/2018/NQ-HĐND Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng năm 2019 11/01/2019
18/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 của Thường trực HĐND phường 29/11/2018
15/KH-HĐND Công tác trọng tâm của Hội đồng nhân dân phường tháng 10/2018 24/09/2018
13/KH-HĐND Công tác trọng tâm của HĐND phường tháng 9/2018 20/08/2018
12/KH-TTHĐND Công tác trọng tâm của HĐND phường tháng 8/2018 26/07/2018
01/2018/NNQ-HĐND Về thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế xã hội ANQP 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018
09/KH-TTHĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HĐND phường tháng 6/2018 28/05/2018
08/KH-TTHĐND Công tác trọng tâm tháng 5 năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường Thạch Bàn 03/05/2018
04/KH-TTHĐND Giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Thạch Bàn 23/02/2018
05/KH-TTHĐND Nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân phường 22/02/2018
02/2017/NQ-HĐND Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 29/12/2017
05/NQ-HĐND Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2018 22/12/2017
04/NQ-HĐND Phê duyệt danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường năm 2018 22/12/2017
NQ 03/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND phường 22/12/2017
16/KH-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 của HĐND phường 27/10/2017
15/KH-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017 của Hội đồng nhân dân phường 22/09/2017
14/KH-HĐND Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017 của Hội đồng nhân dân phường 24/08/2017

hội đồng nhân dân